Upphandlingsstöd

Många av våra kunder är offentligt ägda eller verkar inom försörjningssektorn. De omfattas därför normalt av lagen om offentlig upphandling eller försörjningslagen.

Vi kan hjälpa till med bland annat följande.

  • Utformning och granskning av förfrågningsunderlag
  • Formulering av värderingsmodeller vid tekniskt komplexa upphandlingar, för att korrekt men ändå tydligt hitta det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt
  • Prövning av inkomna anbud
  • Dokumentation
  • Hantering av upphandlingstekniska problem

Vi är noga med att dokumentera upphandlingens alla steg. Efter hand som upphandlingen löper dokumenteras den i en upphandlingsredogörelse som innehåller all relevant dokumentation avseende bland annat annonsering, korrespondens med anbudsgivare, anbudsprövning och tilldelning av kontrakt. Denna redogörelse kan sedan överlämnas till berörda anbudsgivare. Genom att vara korrekt och tydlig i informationen kan dyra och tidskrävande överprövningar undvikas.